Regulamin

Regulamin Kreatywnej Akademii KASETA rok szkolny 2023/2024.

Uwaga! Akceptacja regulaminu poprzez system internetowy jest prawnie równoznaczna z podpisaniem umowy cywilno-prawnej z KASETA sp. z o. o. Zaakceptować regulamin może osoba pełnoletnia- uczestnik bądź opiekun prawny nieletniego uczestnika.

Kreatywna Akademia KASETA jest organizacją edukacyjno-artystyczną realizujemy kursy, warsztaty i zajęcia dodatkowe dla dorosłych i dzieci mające na celu przygotowanie realizacji dzieł artystycznych (wystaw, przedstawień, koncertów, spektakli).

Definicje

 1. KASETA – Kreatywna Akademia – organizator kursów, warsztatów, zajęć dodatkowych
 2. Uczeń – osoba, która dobrowolnie uczęszcza na zajęcia do Kreatywnej Akademii KASETA przy ul. Wajdeloty 28 w Gdańsku.
 3. Artysta – osoba przygotowująca prezentacje artystyczne, prowadząca kursy
 4. Umowa – integralna część Regulaminu Kreatywnej Akademii KASETA.
 5. Prezentacje artystyczne – wszelkie formy realizacji dzieł artystycznych odbywające się bez udziału publiczności.

Zasady ogólne:

 1. Kursy odbywają się w cyklach rocznych, od początku września 2023 do końca czerwca 2024.
 2. Kursy nie prowadzą do uzyskania certyfikatu. Spółka KASETA nie posiada uprawnień państwowych do wystawiania certyfikatów zawodowych.
 3. Akademii KASETA przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Uczeń o wprowadzonych zmianach zostanie poinformowany mailem lub pisemnie.

Zapisy i opłaty

 1. Uczestniczyć w wybranych kursach/zajęciach można po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem formularza na stronie internetowej https://akademiakaseta.pl/ i akceptacji regulaminu.
 2. Wpisanie na listę uczniów następuje w chwili opłacenia opłaty wpisowej w kwocie: 70 zł/dzieci i młodzież, 50 zł/dorośli lub w przypadku opłacenia pierwszego miesiąca zajęć (w przypadku zwolnienia z opłaty wpisowej)
 3. Uczniom przysługują następujące zniżki od opłat:

                        ○    drugi kurs – 30% tańszego z nich.

                        ○    trzeci i kolejny kierunek – 40% tańszego z nich.

                        ○    dla kolejnego członka rodziny (I stopień pokrewieństwa) – 10 % zniżki

○ dla posiadacza karty do kultury 5% zniżki na zajęcia

○ dla posiadacza karty dużej rodziny 5% zniżki na zajęcia

○ W/w zniżki nie dotyczą zajęć indywidualnych.

○ Zniżki się nie łączą.

4. Zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok. Osoby, które przystępują do danego Kursu w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną. Przy pierwszym zapisie na zajęcia w Kreatywnej Akademii Kaseta – pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 70 zł dzieci, dorośli 50 zł.

5. Składki należy uiszczać na rachunek bankowy 53 8335 0003 0800 0588 2000 0030 w terminie do 10 dnia bieżącego miesiąca.

6. Zapisy na zajęcia prowadzone są przez cały rok. Osoby, które zapisują się na dany kurs w trakcie trwania miesiąca, ponoszą opłatę proporcjonalną.

7. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku poniesienia opłaty, ani do jej obniżenia. Odrobienie zajęć należy ustalić z pracownikiem biura

8. W przypadkach nieobecności w danym miesiącu rozliczeniowym uczeń ma prawo do uczestnictwa na spotkaniu innego kursu w ciągu 2 tygodni od zaistnienia nieobecności.

9. Uczniowie mają prawo do wypowiedzenia zawartej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wypowiedzenie umowy uczestnictwa w kursie Kreatywnej Akademii KASETA powinno nastąpić w formie pisemnej – drogą mailową na adres: biuro@akademiakaseta.pl – przed upływem miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia uczeń/opiekun jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat.

10. W przypadku zajęć indywidualnych można odrabiać wyłącznie nieobecności zgłoszone drogą mailową na adres biuro@akademiakaseta.pl w dniu poprzedzającym do godz. 18.00

11. Pierwsze 14 dni od zapisu na wybrany kurs są okresem próbnym. W tym okresie istnieje możliwość wypowiedzenia umowy bez zachowania miesięcznego okresu wypowiedzenia. Opłata pobrana podczas zapisu będzie wówczas proporcjonalnie zwrócona na rachunek bankowy podany w rezygnacji.

Organizacja zajęć w Kreatywnej Akademii KASETA

 1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań. Uczestnik ma prawo, po uprzednim uzyskaniu zgody szkoły, do przeniesienia się na kurs w innym terminie, jeżeli taki istnieje i są na nim wolne miejsca.
 2. Akademia KASETA zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego spotkania cyklicznego, w przypadku jeżeli na spotkania zgłosił się niewystarczająca ilość uczniów
 3. W przypadku odwołania zajęć z powodów leżących po stronie KASETY zostanie wyznaczony termin kolejnego spotkania, tak aby zostały odrobione w innym terminie.
 4. KASETA zastrzega sobie prawo do czasowych zastępstw lub zmiany artysty prowadzącego spotkanie przy zachowaniu ciągłości programowej i dydaktycznej.
 5. Akademia Kaseta ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do przenoszenia uczniów z jednej grupy do drugiej danego kursu. Prawo takie przysługuje w przypadku jeżeli tempo pracy ucznia wyraźnie różni się od tempa pozostałych uczestników lub jeżeli liczebność grupy jest mniejsza niż 6 osób. W przypadku obniżenia liczebności grupy KASETA ma prawo do zwiększenia opłaty za zajęcia, o czym poinformujemy uczniów.
 6. Akademia Kaseta ma prawo do usunięcia uczestnika z listy uczniów, jeżeli uniemożliwia on prowadzenie zajęć poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie lub lekceważenie prowadzącego i pozostałych uczestników kursu. W powyższych przypadkach uczniowi nie przysługuje zwrot wpłaconych należności.
 7. Niepełnoletni uczestnicy kursów powinni być przyprowadzani na zajęcia przez opiekunów. Akademia Kaseta nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w drodze na zajęcia, a także w drodze powrotnej z Akademii. Wszystkie prace plastyczne i ceramiczne wykonane w trakcie zajęć są własnością uczestników. Prace pozostawione w Akademii będą przechowywane przez 1 miesiąc. Po upływie tego okresu będą one usuwane lub przeznaczane do sprzedaży. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na zakup materiałów dydaktycznych do Akademii. W takiej sytuacji autorowi pracy nie przysługuje odszkodowanie ani wynagrodzenie.
 8. Akademia KASETA informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa podczas zajęć oraz, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących zajęcia. Niemniej jednak uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność i uczestnicy nie mogą ubiegać się o odszkodowanie będące następstwem uszczerbku na zdrowiu lub mieniu spowodowanym przez uczestnictwo w spotkaniach.
 9. Akademia Kaseta nie ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas przebywania na terenie Kreatywnej Akademii, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
 10. Wszystkie sprawy uczestników zajęć należy zgłaszać za pośrednictwem biura. Osoby prowadzące nie są upoważnione do prowadzenia spraw administracyjnych.
 11. Uczestnicy zobowiązani są do dbania o mienie szkoły i utrzymywania porządku na swoich stanowiskach pracy, utrzymywania czystości sal i narzędzi, z których korzystają. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe poprzez błędne użytkowanie mienia szkolnego.
 12. Zajęcia rzeźby/ceramiki/malarstwa/rysunku – opłata za zajęcia nie pokrywa kosztów zużywanych materiałów.

Prawa autorskie, ochrona wizerunku, dane osobowe

 1. Osoby biorące udział w kursach Akademii KASETA (zarówno teatralnych jak i plastycznych) automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystywanie rejestracji ich prac, spektakli i udziału w zajęciach. Ponadto szkoła zastrzega sobie możliwość wykorzystywania wizerunku uczestników kursów, warsztatów, półkolonii, wystaw, prezentacji w materiałach informacyjnych i promocji akademii w social mediach.
 2. Osoba niezgadzająca się na rejestrację i wykorzystanie swojego wizerunku lub dzieła powinna zgłosić to e-mailem lub pismem dostarczonym do siedziby Kreatywnej Akademii KASETA. Brak zgody wyłącza uczestnika kursów wymagających zbiorowej- zespołowej kreacji.
 3. Uczestnicy kursów, bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, ich prawni opiekunowie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Zasady funkcjonowania grup w okresie 01.09.2023 do 30.06.2024 w rygorze sanitarnym podczas epidemii COVID – 19.

 1. Wszystkie spotkania odbywają się z zachowaniem wytycznych GIS
 2. Na zajęcia mogą uczęszczać tylko zdrowe osoby, bez objawów chorobowych. Osoby, co do których istnieje podejrzenie wystąpienie objawów chorobowych nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
 3. Zaleca się przychodzenie na spotkanie nie wcześniej niż 5 minut, aby umożliwić poprzednim uczestnikom bezkontaktowe opuszczenie spotkania.
 4. W przypadku zamknięcia placówek oświatowych (szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe) ze względu na stan epidemiczny przez decyzyjne organy administracyjne w Polsce uczeń/ pełnoprawny opiekun ma prawo zdecydować czy będzie uczęszczał w kursie, na które dokonał zapisu.
  1. W pozostałych przypadkach obowiązuje niniejszy regulamin i zapisy dotyczące wypowiedzenia umowy.
  2. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zakażenia COVID-19 i ich skutki.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. a) KASETA świadczy na rzecz Usługobiorcy usługi drogą elektroniczną:
 • udostępnianie Strony i jej podstron – poprzez tworzenie Strony i jej podstron oraz umieszczenie ich w Internecie tak, aby każdy zainteresowany Usługobiorca mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;
 • udostępnianie Usługobiorcy możliwości rezerwacji Zajęć za pośrednictwem Strony www – poprzez udostępnienie formularza rejestracyjnego.
 1. b) W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
 • posiadanie aktywnego konta e-mail.

Dokonanie zapisu on-line, zawarcie umowy.

 1. Oferta dostępna jest na Stronie oraz w Biurze Akademii.
 2. Akademia KASETA świadczy Usługi w terminach i w zakresie określonych w Ofercie.
 3. Oferta obejmuje zajęcia artystystyczne z zakresu: ceramiki, rzeźby, plastyki, rysunku, malarstwa, tańca, akrobatyki, śpiewu. Zajęcia edukacyjne: Domowa Edukacja Wczesnoszkolna oraz zajęcia terapeutyczne: Sensoplastyka, TUS
 4. Usługobiorca dokonuje Rezerwacji on-line poprzez formularz elektroniczny dostępny na Stronie i właściwy dla Zajęć wybranych przez Usługobiorcę.
 5. Dokonując Rezerwacji on-line Usługobiorca wskazuje:
 • imię i nazwisko Usługobiorcy;
 • imię i nazwisko Uczestnika;
 • datę urodzenia Uczestnika;
 • kontaktowy adres e-mail Usługobiorcy;
 • kontaktowy numer telefonu Usługobiorcy;
 • dane dotyczące ewentualnych zniżek przysługujących Usługobiorcy;
 • wybrany termin Zajęć (spośród wskazanych w Ofercie)

6. Rezerwacja on-line zostaje skutecznie dokonana w momencie otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Rezerwacji on-line.

7. Wiadomość potwierdzająca przyjęcie Rezerwacji on-line zawierać będzie podsumowanie złożonej Rezerwacji on-line, informację dotyczącą wybranych Zajęć, jak też wysokości i terminu dokonania Opłaty.

8. Na skutek dokonania Rezerwacji on-line, Akademia Kaseta dokonuje rezerwacji miejsca dla Uczestnika w terminach od dnia dokonania Rezerwacji on-line do dnia wyznaczonego jako ostatni dzień terminu płatności Opłaty.

9. Umowa o korzystanie z Usług zostaje zawarta na okres jednego roku 2023/2024, chyba że co innego wynika z treści wiadomości potwierdzającej złożenie Rezerwacji on-line, w związku z czym Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez ten okres, zaś Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia Opłaty z tytułu świadczenia usług prowadzenia Zajęć przez okres obowiązywania Umowy.

10. Uprawnienia wynikające z Umowy zawartej na rzecz Uczestnika mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Usługodawcy.

11. Potwierdzenie zawarcia Umowy wydawane jest w formie elektronicznej, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres Usługobiorcy, podany podczas rezerwacji, najpóźniej w dniu rozpoczęcia Zajęć.

12. Akademia Kaseta nie jest zobowiązana do potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line, jeżeli nie będzie miał obiektywnej możliwości przyjęcia danego Uczestnika na Zajęcia, m.in. z powodu zbyt dużej ilości chętnych. W tej sytuacji Akademia Kaseta poinformuje Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail o braku potwierdzenia dokonania Rezerwacji on-line.

Postanowienia końcowe.

 1. Osoby małoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2023 r.