Regulamin półkolonii 2024

WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI 

PÓŁKOLONIE 2024

 

1. DEFINICJE

Organizator – Fundacja Kreatywna Kaseta
Klient – Rodzic lub Opiekun prawny Uczestnika,
Uczestnik – małoletni, który uczestniczy w półkoloniach organizowanych przez Organizatora.

 

2. WARUNKI REZERWACJI

 1. Rezerwacji miejsca można dokonać poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej https://akademiakaseta.pl/polkolonie-zimowe-2024/, co jest równoznaczne z zapisaniem dziecka na listę uczestników wybranych półkolonii. Po dokonaniu rezerwacji, na podany podczas rejestracji adres mailowy zostanie wysłane potwierdzenie złożenia rezerwacji. 
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku (I raty) w czasie 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji (liczy się data wpłaconej kwoty na właściwy rachunek bankowy)
 3. Dopełnieniem rezerwacji jest dostarczenie w dniu rozpoczęcia turnusu wydrukowanej, wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika, otrzymanej w mailu, podpisanej ręcznie przez Rodziców/Opiekunów.
 4. Pozostała część należności za półkolonie winna być uiszczona nie później niż do 7 dnia przed rozpoczęciem półkolonii. 
 5. W przypadku zapisu na półkolonie w terminie późniejszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem  należy wpłacić całą kwotę za turnus

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I RABATY

 1. Zniżka 50 zł; przy zapisie na więcej turnusów
 2. Zniżka 50 zł; przy zapisie rodzeństwa
 3. 5% zniżki przy Karcie Dużej Rodziny

*zniżki nie łączą się

4. WARUNKI REZYGNACJI

 1. Wpłacony zadatek (100 zł) jest bezzwrotny 
 2. W przypadku rezygnacji z półkolonii przez Uczestnika z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności poprzez niedotrzymanie terminów płatności, choroby uczestnika lub innych przypadków losowych, Organizator zastrzega sobie prawo uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do półkolonii, w wysokości nie wyższej niż:
  a) 50% ceny turnusu przy rezygnacji w okresie od 7 do 2 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy,
  b) 75% ceny turnusu przy rezygnacji w okresie 1 dnia przed imprezą,    c) 100% ceny turnusu w dniu rozpoczęcia imprezy
 3. Zwrot całkowitych kosztów półkolonii jest możliwy tylko w przypadku kiedy osoba rezygnująca znajdzie na swoje miejsce nowego uczestnika. 

 

6.REALIZACJA OFERTY

 1. Organizator jest odpowiedzialny za realizację półkolonii zgodnie z programem, który Klient otrzyma na kilka dni przed rozpoczęciem turnusu. 
 2. Jeżeli w czasie trwania półkolonii Organizator nie może z przyczyn od siebie niezależnych zrealizować elementów programu zawartego w programie, zobowiązuje się zapewnić świadczenia zastępcze.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia – pieniędzy, przedmiotów wartościowych i innych rzeczy Uczestników podczas pobytu na półkoloniach, jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiła z winy Uczestnika lub osoby trzeciej, która mu towarzyszyła.
 4. Rodzice (Opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu w pomieszczeniach Kreatywnej Akademii KASETA jak i poza nią (w środkach transportu, w trakcie wycieczek itp.) wyrządzonych zarówno Organizatorowi, jak i osobom trzecim.
 5. W przypadku zatajenia przez Rodziców dysfunkcji dziecka, która nie pozwala na uczestniczenie w zajęciach programowych i zmusza Organizatora do zapewnienia Uczestnikowi indywidualnej opieki, Organizator zastrzega sobie prawo do wypisania Uczestnika z półkolonii.