KONKURS PLASTYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH!

 

 

 

REGULAMIN

Gdański Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

  „ Wkręć się w Sztukę”

ORGANIZATORZY: Fundacja Kreatywna KASETA

 

 • 1. CELE KONKURSU
 1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży rysunku jako dziedziny sztuki, rozwijanie wyobraźni oraz wymiana doświadczeń między Uczestnikami konkursu;
 2. Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane najlepsze prace;
 3. Umożliwienie uczniom Gdańskich Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych zaprezentowania twórczości dzieci i młodzieży.
 4. Wyszukiwanie młodych talentów i umożliwienie im dalszego rozwoju pod okiem specjalistów.

 

 • 2. KATEGORIE

W konkursie oceniane będą prace w 3 kategoriach:

z podziałem na grupy wiekowe:

1) szkoły podstawowe: klasa IV-VI

2) szkoły podstawowe: klasa VII-VIII

3) szkoły ponadpodstawowe.

 

 • 3. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KATEGORII
 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Gdańskich szkół podstawowych klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych
 2. Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej https://akademiakaseta.pl/, zakładka aktualności oraz na FB kreatywnej Akademii KASETA
 3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania i interpretacji Regulaminu, a także z uczestnictwa w konkursie, rozstrzygane będą przez Organizatora.

 1. Poprzez zgłoszenie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora swojej pracy oraz danych osobowych do celów marketingowych. Organizator zapewni Uczestnikom konkursu prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz ich korekty.
 2. Temat pracy to „ Świat w przyszłości” – praca powinna zawierać datę i miejsce akcji, którą przedstawia np.: Rok 2522 Kolonia ludzi na Marsie czy Rok 2699 Sopockie Molo
 3. Format prac to format A3 ( 297 x 420 mm) lub A2 (420 x 594 mm)
 4. Techniki, które można zastosować są dowolne, można łączyć techniki
 5. Prace do konkursu będą kwalifikowane pod względem poprawności i staranności wykonania. Będzie oceniany pomysł oraz jego czytelne i ciekawe przedstawienie, poprawne posługiwanie się wybraną techniką.
 6. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora.
 7. Prace konkursowe nienagrodzone można odebrać osobiście po uprzednim umówieniu się z Organizatorem

Prace nieodebrane w wyznaczonym terminie przechodzą na własność Organizatora, który staje się ich jedynym dysponentem.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych (w prasie, telewizji, Internecie, katalogach i plakatach wystaw oraz we wszelkich innych wydawnictwach i mediach).

 

 • 4. PRACE NADESŁANE
 1. Każdy Uczestnik, poprzez instytucję delegującą (Szkoła) może zgłosić do

konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną

 1. Pracę należy przesyłać lub osobiście dostarczyć wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na przetwarzanie danych osobowych

do 13 października 2023 roku (ostateczny termin dostarczenia prac) na adres:

Kreatywna Akademia KASETA ul. Wajdeloty 28, 80-433 Gdańsk.

 1. Za stan przesyłanych prac konkursowych, zniszczonych podczas przesyłki, Organizator Konkursu nie odpowiada.
 2. Prace niezgodne z Regulaminem oraz zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania do transportu nie będą brane pod uwagę.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny

 

 • 5. OCENA PRAC
 1. Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa złożona z artystów plastyków i historyków sztuki.
 2. Rozstrzygnięcie Komisji Konkursowej jest ostateczne – od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

 

 • 6. NAGRODY
 1. Przewiduje się 3 nagrody przyznane w podziale na kategorie:

1) I nagroda – 3 miesięczny kurs rysunku w Kreatywnej Akademii KASETA ( wartość 750zł)

2) II nagroda – 2 miesięczny kurs rysunku w Kreatywnej Akademii KASETA (wartość 500zł)

3) III nagroda –  1 miesiąc zajęć z rysunku w Kreatywnej Akademii KASETA ( wartość 250zł)

 

 Nagroda specjalna – GRAND PRIX ( bez kategorii )

Stypendium – Roczny Kursu Rysunku w Kreatywnej Akademii KASETA ( wartość 2500zł)

 

 • 7. TERMINARZ KONKURSU
 1. Do 13 października 2023 r. – dostarczanie prac do Kreatywnej Akademii Kaseta
 2. 16 października 2023r. ogłoszenie wyników konkursu na stronie https://akademiakaseta.pl/ oraz na FB Kreatywnej Akademii KASETA
 3. 21 października 2023 r. – wernisaż wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenie wyników połączone z rozdaniem nagród w Kreatywnej Akademii KASETAS, ul. Wajdeloty 28, 80-433 Gdańsk godzina 12.00.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA:

karta_zgłoszeniowa

 

BIURO ORGANIZACYJNE:

Kreatywna Akademia KASETA

biuro@akademiakaseta.pl

509-709-819